༡ སྦྲང་ཆར། (༡༩༨༡-༢༠༠༥)( སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡-༨༧)

༢ མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ། (༡༩༨༥-༢༠༠༥)(སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་༡-༧༢)

༣ ལྷོ་ཁའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ། (༡༩༨༤-༢༠༠༢)(སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡-༤༣)

༤ བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་དེབ། (༡༩༩༣-༢༠༠༢)(སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡-༡༨)

༥ བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག (༡༩༨༢-༢༠༠༤)( སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡-༨༦)

༦ ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ། (༡༩༨༨-༢༠༠༧)( སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་༡-༧༧)

༧ བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ། (༡༩༨༣-༢༠༠༥)(སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡-༡༠༨)