༡ གངས་རིའི་མགོན་པོ་དང་། གངས་ཅན་པ། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྲིགས།

༢ ཕྱིར་ལ་གཟིགས་དང་མིག་ཆུས་མཆོད། གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་འཇུ་བསྟན་སྐྱོང་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲིགས།

༣ བུམ་ནང་གི་མེ་ཏོག ཧོར་མོས་བརྩམས།

༤ གངས་རིའི་བུ་མོ། ཧོར་གཙང་ཀླུ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲིགས།

༥ གངས་ལྗོངས་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གསེར་གྱི་སྦྲམ་བུ། ༼   སྟོད་སྨད་བར་གསུམ། ༽   བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་དང་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྲིགས།