༄༅།། གསང་བདག་མི་ཡི་རྣམ་རོལ་རྒྱུད་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་༸རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༡༥༤༦ རབ་བྱུང་༧ ས་ཕག ཕྱི་ལོ་ ༡༤༡༩ ལོར་གཙང་ཤངས་ལུང་དུ་ཡབ་ཡུམ་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་འཇིག་རྟེན་མིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པའི་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་པར་བཞད། རྒྱས་པར་གཟིགས།